Category: اخبار
Comment(s): 0

برگزاری کارگاه آموزشی روشهای تأمین مالی در سازمان های مردم نهاد (شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه)