بنام خدا

         انتظارات و مطالبات شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه از

                                                                            رئیس جمهور و دولت دوازدهم

                                                                                                      و اعضای آینده شوراهای شهر و روستا

مدیریت منابع و بهبود و ساماندهی مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز گذر در مسیر توسعه ملی نیازمند ایفای نقش مؤثر سه عنصر اصلی دولت، بخش خصوصی و بخش مدنی است. به عبارتی پیوند معنا دار این سه ضلع می‌تواند تضمینی برای بهره‌مندی مناسب منابع سرشار ملی اعم از سرمایه‌های انسانی، مالی، فن‌آوری، فرصت ها و مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. مدیریت کلان کشور تاکنون تدبیری همه جانبه و فراگیر برای بهره‌مندی از پتانسیل بخش مدنی کشور بکار نبسته است. حال آنکه این بخش بویژه در شرایط کنونی کشور می‌تواند در اعتماد‌سازی اجتماعی ، فعال‌سازی مشارکت‌های محلی و ملی در جهت اداره امور و نیز کمک به سلامت جامعه نقش تأثیر گذاری ایفا نماید.

نگاهی کلی به شاخص های زیر اهمیت این نقش و نیز تدبیر در بهره‌مندی از این ظرفیت را افزونتر خواهد کرد:

اینک در این هنگام، نظر به تصریح اصل بیست و ششم و نیز بند 8 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظیفه‌مندی دولت برای بکار بستن همه امکانات خود جهت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو؛  و شفافیت بند 7 وظایف شورای شهر مبنی بر جلب همکاری انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی در خدمات شهری ، از دیگر سو، شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه بعنوان بخشی از جامعه مدنی و متشکل از سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات خیریه و نیکوکاری، انتظارات و مطالبات خود را از رئیس جمهور و دولت دوازدهم و نیز اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا به ترتیب زیر اعلام می‌دارد.

انتظارات  و مطالبات از رئیس جمهور و دولت دوازدهم

 1. اصلاح آئین نامه تشکل های مردم نهاد با کمک سمن‌ها و تبدیل آن به قانون مصوب از طریق مجلس شورای اسلامی و موظف نمودن دولت به اجرای کامل آن
 2. اجرای کامل کلیه مصوبات قانونی و حقوق مدنی مربوط به حمایت از اقشار خاص توسط دستگاههای اجرائی
 3. ایجاد بسترهای مناسب توسعه کمی و کیفی سازمان‌های مردم نهاد(سمن) باهدف حرفه‌ای‌گرائی و ارتقای ظرفیت‌های کارشناسی و اجرائی از طریق برقراری خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در سطح ملی
 4. موظف نمودن کلیه دستگاههای دولتی مبنی بر انتقال خدمات قابل برون سپاری به سمن‌های محلی در سطح استان ها و شهرستانها و سمن‌های ملی در سطح کشور
 5. جلب مشارکت سمن‌های حرفه‌ای در فرآیند تصمیم ‌سازی و تصمیم‌گیری‌های بخشی و کلان اجتماعی از طریق عضویت نماینده آنها در شورا‌ها، ستاد ها و کمیسیون های مربوطه
 6. ایجاد شرایط امن برای فعالیت حرفه‌ای سمن ها و حذف دخالت عوامل سیاسی – امنیتی غیر مرتبط با موضوع سمن‌ها

انتظارات و مطالبات از اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا

 1. تدوین برنامه مشارکت مردم در انجام امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی مطابق بند 5 وظایف شورای شهر و تعیین و اعلام روش‌های اجرای آن به صورت شفاف به همگان.
 2. مطابق بند 7 وظایف شورا، اعلام عام استراتژی‌ها، سیاست ها و نوع همکاری با سمن ها همراه با شفافیت بودجه‌های تخصیص یافته و شاخص‌های انتخاب سمن‌ها و ارائه گزارش نتایج آن به همه سمن‌ها.
 3. تاکید بر شاخص تخصص و تجربه عملی سمن‌ها برای همکاری مشترک با شورای شهر و شهرداری ها و پرهیز مجدانه از هرگونه روابط غیر متعارف در واگذاری طرح ها و برنامه ها.
 4. استفاده مؤثر از مشاوره های تخصصی و حرفه‌ای سمن‌ها در کارگروه ها و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه
 5. همکاری مؤثر شوراها و به تبع آن شهرداری ها با سمن‌ها در بهره‌مندی از سرمایه های داوطلبانه جهت کمک به بهبود خدمات شهری در اقشار مختلف اجتماعی از جمله: زنان و جوانان

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه