عضویت در شبکه

شبکه ملی موسسات نیکوکاری طبق ماده 19 آيين نامه سازمانهاي مردم نهاد (سمن ) “مصوب هيات محترم وزيران” به شماره 27862 /ت 31281 مورخ 8/5/1384 به صورت داوطلبانه و به منظور برقراری ارتباط بین اعضاء و در راستای توسعه فرهنگ اجتماعی و نیکوکاری، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت، افزایش تعامل و همکاری موسسات نیکوکاری و خیریه، شناسایی و ارائه راهکار برای رفع مسائل و مشکلات، تعامل با دستگاههای دولتی و غیردولتی برای توسعه کمی و کیفی نیکوکاری و خیریه از میان سازمان های مردم نهاد و موسسات نیکوکاری و خیریه اقدام به عضوپذیری نموده است. لذا از آن موسسه تقاضا میگردد ضمن مطالعه ( اساسنامه، مرامنامه و آئین نامه عضویت ) نسبت به تکمیل فرم عضویت و ارسال مدارک خود اقدام نموده تا در صورت نیاز، فرصت کافی به منظور تهیه مدارک کسری احتمالی را داشته باشند. بدیهی است فرم‏‏ و مدارک ارسالی توسط کمیته عضویت در شبکه بررسی شده و در صورت نیاز، اطلاعات تکمیلی از متقاضیان دریافت می‏ گردد.