فرم ثبت مشخصات موسسات عضو شبکه

فرم ثبت مشخصات موسسات عضو شبکه

    ۱)نام موسسه

  • ۲)گروه های هدف

  • ۳) سطح فعالیت :

  • ۴)منطقه فعالیت

  • ۵) آیا موسسه دارای مقام مشورتی سازمان ملل است ؟

  • ۶) حوزه‌های فعالیت موسسه

 

Verification