11 نوامبر
  • By شبکه سمن
  • Cause in

بحران در کمین روستاها

کشاورزان با مشکلات بسیاری ازجمله تأمین مالی و سرمایه در گردش، بهره روی، تأمین معیشت و رفاه روبرو بوده و در شرایط بحرانی ویروس کرونا نیازمند حمایت اجتماعی هستند

ادامه مطلب