Category: اخبار
Comment(s): 0

با حضور معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی؛ پیشنهادها و چالش‌های تشکل‌های غیردولتی با رویکرد فقرزدایی