«آیین‌نامه عضوپذیری شبکه‌ ملی موسسات نیکوکاری و خیریه»

فصل اول- کلیات

ماده ۱ – تعاریف:

  1. شبکه: منظور از شبکه در این آیین‌نامه «شبکه‌ی ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» می‌باشد.
  2. کمیته عضویت: کمیته‌ای است متشکّل از سه نفر عضوکه توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شوند.
  3. سند عضویت: برگه‌ای است که در صورت پذیرش عضویت یک موسسه، به عنوان مدرک عضویت صادر می‌گردد و شامل نام موسسه، تاریخ آغازعضویت، مدت اعتبارو سایر اطلاعات مورد نیاز می‌باشد.
  4. حق عضویت: مبلغ مشخصی است که در شورای مرکزی به تصویب می‌رسد.

فصل دوم : عضویت

ماده ۲: انواع عضویت و شرایط و نحوه احراز شرایط

دو نوع عضویت رسمی و غیر رسمی در شبکه پیش‌بینی شده است.

۲-۱- شرایط عضویت رسمی در شبکه طبق نص اساسنامه به شرح زیر است:

۱ – دارای شخصیت حقوقی و مجوز فعالیت صادره از سوی یکی از مراجع ذیصلاح باشند.

۲- فعالیت آنها غیردولتی، غیرانتفاعی، غیر تجاری وغیرسیاسی باشد؛

۳- خدماتی داوطلبانه، نیکوکارانه، خیرخواهانه وبشردوستانه به جامعه ارائه دهند؛

۴- حداقل دو سال از زمان اخذ مجوز آنها گذشته باشد؛

۵ – اساسنامه و مرامنامه مصوب مجمع شبکه را پذیرفته و حق عضویت را پرداخت نمایند؛

۶- درخواست کتبی خود را که به تأیید هیأت مدیره موسسه رسیده برای عضویت در شبکه ارائه دهند.

تبصره ۱: اعضای رسمی در مجمع عمومی، دارای حق رای است.

۲-۱-۱- مراجع ذیصلاح شامل کلیه‌ی سازمان‌ها و توابعی از وزارتخانه‌ها می‌باشند که مطابق با قوانین مصوب کشور، امکان مجوزدهی به موسسات خیریه، نیکوکاری و سمن ها را دارا  باشند. فهرست اسامی آنها با پیشنهاد کمیته عضویت و تصویب هیات مدیره، تعیین می‌شود.

۲-۱-۲-مبنای احراز شرایط ردیف ۲و۳ از بند۲-۱، مستندات ارائه شده آن موسسه به شبکه است. مرجع بررسی این مستندات، کمیته‌ی عضویت است.

تبصره ۱: فعالیت‌های نیکوکاری و خیریه، فعالیت‌های غیر انتفاعی، غیر دولتی، غیر تجاری و عام المنفعه و غیرسیاسی هستند که در زمینه ارائه خدمات نیکوکارانه، داوطلبانه، بشر دوستانه و یا خیرخواهانه با دغدغه‌های اجتماعی انجام شوند. تشکل‌های صنفی و علمیِ صرف از این تعریف مستثنی می‌باشند. مصداق‌های موضوع فعالیت این موسسات، توسط کمیته عضویت پیشنهاد شده و توسط هیات مدیره تصویب می‌شود.

تبصره ۲: سازمان‌های نیکوکاری که فعالیت مستمر نداشته و فقط در اوقات معینی به فعالیت می‌پردازند، در زمره موسسات حقوقی مورد نظر در این آیین‌نامه نیستند.

۲-۱-۳- تاریخ صدور اولین پروانه فعالیت، ملاک محاسبه زمان اخذ مجوز موسسه است.

۲-۱-۴- فرم درخواست عضویت در شبکه (پیوست ۱) باید به همراه نامه مکتوب با امضای مجاز و مستند به مصوبه هیات مدیره موسسه باشد.

۲-۲- عضویت غیر رسمی: مؤسساتی که فاقد شرایط اول یا چهارم مندرج در بند ۲-۱(عضویت رسمی) باشند، به عضویت غیر رسمی شبکه پذیرفته می‌شوند و سایر شرایط و نحوه احراز، مشابه عضویت رسمی است.

تبصره۱ : عضو غیر رسمی در صورت احراز شرایط عضویت رسمی، می‌تواند درخواست تبدیل عضویت را به همراه مستندات لازم به شبکه ارایه دهد تا از امتیازات اعضای رسمی برخوردار شود.

۲-۳- هیات مدیره می‌تواند برای افزایش و تسهیل روابط شبکه در حیطه خاص کاری، موسساتی را بدون درخواست اولیه، به عضویت غیر رسمی شبکه بپذیرد. سقف تعداد اعضای غیر رسمی نسبت به اعضاء رسمی با تصویب شورای مرکزی در هر سال تعیین می‌شود.

ماده ۳: وظایف و اختیارات کمیته عضویت:

کمیته‌ای متشکل از ۳ عضو که توسط هیات مدیره تعیین می‌شوند و کارشناس امور اعضا به عنوان دبیر آن بدون حق رای حضور می‌یابد. وظایف کمیته عضویت از این قرارند:

 1. تشکیل جلسات منظم به فاصله‌ی حداکثر دو هفته یکبار جهت رسیدگی به امور محوله
 2. بررسی احراز شرایط عضویت موسسات متقاضی با مطالعه اساسنامه و مستندات ارائه شده آنها
 3. تصمیم‌گیری درباره‌ی نوع عضویت متقاضیان
 4. تصمیم جهت تعلیق عضویت اعضایی که به مرور زمان یک یا چند شرط عضویت را بنا به مستندات از دست داده‌اند، و ارائه گزارش پس از گذشت حداکثر یک ماه به مؤسسه مزبور.
 5. رسیدگی به شکایات کتبی موسسات مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش عضویت، و ارائه پاسخ به مدت حداکثر یک ماه پس ازدریافت شکایت.
 6. پاسخگویی یا ارجاع شکایات اعضا نسبت به تصمیمات کمیته، به هیات مدیره و پی‌گیری دریافت نتیجه و اعمال آن
 7. ارجاع موارد تعلیق اعضا، به هیات مدیره و پی‌گیری دریافت نتیجه و اعمال آن

تبصره۱: اعتراض و یا شکایت، باید به طور مکتوب و با امضاء مجاز هر موسسه و به پیوست مستندات قابل ارائه و رسمی باشد.

تبصره ۲: کمیته باید ظرف ۲۰ روز به اعتراض موسسه مذکور رسیدگی و پاسخ مکتوب خود را از طریق مدیرعامل شبکه به آن موسسه ارائه دهد.

 1. ارجاع گزارش عملکرد اعضایی که عملکرد آنها با مرامنامه‌ی شبکه مغایرت دارد به هیات مدیره و پی‌گیری نتیجه تصمیم‌گیری در خصوص تعلیق و یا ابطال عضویت موسسه.
 2. اعلان رسمی عضویت و لغو عضویت موسسه در شبکه و اطلاع رسانی نوع عضویت در شبکه از طریق وب سایت به سایر اعضا
 3. درخواست عضویت (اعم ازرسمی یا غیر رسمی) به پیشنهاد و یا تایید هیات مدیره از سازمانها یا شبکه هایی که دستاوردها و افتخارات متناسب با اهداف و چشم انداز شبکه کسب نموده اند.

ماده ۴: وظایف دبیر کمیته :

 1. دریافت مدارک موسسات درخواست کننده و حصول اطمینان از صحت و کامل بودن مدارک و ارایه‌ی رسید.
 2. هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیته عضویت و تنظیم دستور جلسه.
 3. هماهنگی با مشاوران حقوقی جهت شرکت در جلسات کمیته عضویت در موارد لزوم
 4. دریافت درخواست‌، پیشنهاد، شکایت و اعتراض‌های مرتبط از دبیرخانه شبکه و انتقال موارد به دستور جلسه کمیته.
 5. اطلاع رسانی تغییرات وضعیت اعضا.
 6. اطلاع رسانی نتایج رسیدگی به شکایات، اعتراضات و گزارشات تمدید عضویت و سایر گزارشات مورد نیاز به هیات مدیره
 7. پاسخگویی به سوالات اعضا در امور مرتبط با عضویت
 8. صدور و تمدید اسناد عضویت و ارائه یا ارسال آنها پس از اخذ امضاهای لازم
 9. تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته عضویت به اعضای کمیته، مدیر عامل و هیات مدیره و پی‌گیری مفاد آن.

ماده ۵:    مدارک مورد نیاز جهت عضویت:

 1. نامه درخواست عضویت با امضای مجاز موسسه
 2. کپی و اصل پروانه فعالیت موسسه (اصل پروانه پس از رویت دبیر، عودت می گردد)
 3. آگهی روزنامه رسمی
 4. تکمیل فرم عضویت درج شده در پیوست ۱ آیین‌نامه
 5. سایر مدارک و مستندات عملکردی (اختیاری) مانند:
 • مدارکی از عملکرد موسسه در رابطه با موضوع فعالیت (مطابق اساسنامه)
 • جوایز و دستاوردها، تقدیرها و …
 • فهرست تفاهم نامه ها و قراردادها با موسسات دیگر، و گزارش فعالیت‌هایی که بر این مبنا انجام شده است.
 • فهرست و رزومه مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره،
 • آمار تعداد داوطلبان و نفرساعت کارداوطلبانه،
 • هر مدرک و سند دیگری که توانمندیی‌های موسسه را در رابطه با فعالیت‌ها و اهداف شبکه نمایش دهد.

ماده ۶: نحوه عضویت و تمدید عضویت

۶-۱- دبیر کمیته عضویت بسته مدارک موسسات را از نماینده ایشان دریافت می نماید و در قبال آن، رسید با مهر شبکه به نماینده متقاضی ارائه می‌کند.

۶-۲- نتیجه تصمیم کمیته عضویت در مهلت مقرر از طریق اطلاعات تماس قید شده در فرم عضویت به اطلاع نماینده متقاضی می‌رسد، و در صورت تائید درخواست، متقاضی موظف است ظرف حداکثر ۳۰ روز نسبت به واریز حق عضویت به حساب رسمی اعلام شده از سوی شبکه اقدام نماید، و کدهای رهگیری یا تصویر رسیدهای پرداخت را به همراه نام موسسه به دبیر کمیته اعلام کند.

۶-۳- دبیر کمیته پس از تائید واریز حق عضویت موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به  صدور سند و ثبت رسمی مشخصات موسسه در سایت شبکه اقدام کند.

ماده ۷: حق عضویت

۷-۱-میزان حق عضویت و دوره آن توسط هیات مدیره پیشنهاد و در شورای مرکزی تصویب می‌شود.

۷-۲- در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت توسط یک موسسه، سه نامه با فاصله‌های زمانی حداکثر دو هفته‌ای جهت یادآوری به موسسه ارسال و پس از پایان مهلت دو ماهه توسط شبکه، عضویت آن موسسه به حالت تعلیق در خواهد آمد.

۷-۳- در صورت پرداخت حق عضویت معوق، عضویت آن موسسه به حالت عادی باز خواهد گشت.

ماده ۸: عضویت سایر شبکه‌ها

سایر شبکه‌ها اعم از شبکه‌های موضوعی، محلی، استانی که حائز شرایط عضویت هستند به صورت شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء آن شبکه می‌توانند عضو شوند. مقررات آن مشمول آیین‌نامه جداگانه‌ای خواهد بود.

ماده ۹: انصراف از عضویت در شبکه

طبق تبصره‌ی دو  ماده ۱۰ مندرج در اساسنامه،موسسات می‌توانند با درخواست کتبی با امضای مجاز موسسه، از عضویت خود در شبکه انصراف دهند. حق عضویت پرداخته شده توسط موسسه در آن صورت مسترد نخواهد شد.

ماده ۱۰: ابطال عضویت

شبکه در موارد ذیل می‌تواند نسبت به تعلیق یا ابطال عضویت موسسات عضو اقدام نماید

 1. تخطی از مرامنامه، مقررات و آئین‌نامه‌های شبکه
 2. از دست دادن شرایط عضویت
 3. ابطال یا عدم تمدید پروانه فعالیت عضو توسط مرجع ذیصلاح

ماده ۱۱ :

در صورتی که اعضاء نسبت به عملکرد شبکه در مورد عضویت اعتراضی داشته باشند، براساس اساسنامه می‌توانند شکایت خود را به صورت کتبی به هیات مدیره جهت رسیدگی اعلام نمایند. شکایات از هیات مدیره نیز توسط شورای مرکزی رسیدگی می‌شود.

ماده۱۲: درخواست عضویت به منزله مطالعه وپذیرش اساسنامه، مرامنامه و آیین‌نامه عضویت شبکه می باشد و اعضا ملزم به رعایت آیین نامه‌های مصوب شبکه که در وب سایت شبکه اعلام شده، می‌باشند.

ماده ۱۳: این آیین‌نامه در ۱۳ ماده و ۶ تبصره به همراه دو پیوست در تاریخ ۳۱/۳/۹۵ به تصویب هیات مدیره و تایید شورای مرکزی رسیده و از این تاریخ لازم الاجرا است.