اعضای هیئت‌ موسس

علی‌ اصغر خامنوی
علی‌ اصغر خامنوی
جامعه نیکوکاری ابرار
علیرضا جابر انصاری
علیرضا جابر انصاری
کانون اسلامی انصار
مریم خاوازی
مریم خاوازی
انجمن ملی زنان کارآفرین
زهرا صدراعظم نوری
زهرا صدراعظم نوری
موسسه خیریه اجتماعی - فرهنگی یاس
رقیه دادخواه
رقیه دادخواه
بنیاد کودک
مریم رسولیان
مریم رسولیان
مجتمع آموزشی رعد
اکبر کسائی‌ زادگان
اکبر کسائی‌ زادگان
موسسه خیریه امام علی
محمد حسین اشعری
موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا
مصطفی جانقلی
انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی
محمود کاری
انجمن ندای معلولین ایران
سهیل معینی
انجمن توانمندسازی افق باور
محمد حسین اشعری
موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا