اولین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

دوشنبه ٩۶/٠۶/٠۶ اولین جلسه شورای مرکزی با دستور کار ارائه گزارش عملکرد شبکه از ابتدا تا کنون و بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی در شبکه با حضور ٣٢ نماینده اصلی و ٣ نماینده علی البدل در محل موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد.
🔸در این جلسه ابتدا علی اصغر خامنوی رئیس هیات مدیره شبکه ملی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین، از کلیه اعضاء شبکه ملی که با حضور خود در مجمع عمومی ٢٣ مرداد ماه و شرکت در انتخابات اولین دوره شورای مرکزی موجبات تشکیل و رسمیت این شورا را اعلام نمودند تشکر و قدردانی کرد و خاطر نشان شد مشارکت همه جانبه همه اعضا هم از نظر کمیت و هم کیفیت توسعه شبکه را فراهم خواهد آورد. ایشان با تأکید بر اهمیت نقش شورای مرکزی به عنوان یکی از مهم ترین رکن ساختار شبکه، به لزوم توجه ویژه همه اعضای شورا به نقش و جایگاه خود اشاره نمود.
🔸در ادامه فیروزه صابر مدیرعامل شبکه ملی ضمن مروری برگام های طی شده از ابتدا تا تاکنون و تأکید بر اهمیت و ضرورت تشکیل شبکه به چالش ها و مشکلات آن در طول مسیر پرداخته و “توسعه ظرفیت و توان افزایی سمن ها”ارتقای سطح تعامل و همکاری”تثبیت جایگاه مدنی سمن ها” از جمله مأموریتهای شبکه برشمرد. ایشان در پایان به تشکیل چهار کارگروه تخصصی (قانون سمن ها، قانون مالیات ها، آموزش و پژوهش وعضویت) اشاره نمود که در شبکه مشغول فعالیت می باشند.
🔸محمد حسین اشعری عضو هیات مدیره شبکه ملی با مروری بر اقدامات انجام شده در کمیته عضویت شبکه ملی بر لزوم حضور و عضویت موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد سایر استان ها در شبکه ملی تأکید نموده و خاطر نشان شد تا کنون این شبکه موفق به جذب ١٢٢ موسسه از سازمان های مردم نهاد با حوزه های فعالیت متفاوت شده است.
🔸زهرا رحیمی عضو هیات موسس شبکه ملی به تأثیر نقش و جایگاه شبکه در مسیر آینده که همان نهاد سازی، تأثیرگذاری و جریان سازی است  اشاره نمود و ضمن به تصویر کشیدن الگوی توسعه با سه ضلع دولت، نهاد مدنی و بخش خصوصی بر لزوم حضور شبکه و تعامل با هر سه ضلع این مثلث تأکید و حاصل این ارتباط را در طول فرایند هر ضلع تاثیرگذاری اجتماعی (نهاد مدنی)، عامل اجرای فعالیت های عمومی دولت (دولت) و ارتقاء سرمایه اجتماعی (بخش خصوصی) دانست.
🔸علیرضا جابر انصاری عضو هیات مدیره شبکه ملی ضمن تبیین نقش و اهمیت شورای مرکزی در اساسنامه شبکه و همچنین وظایف و اختیارات آن خاطر نشان شد که مصوبات شورای مرکزی در چارچوب اختیارات اساسنامه به منزله مصوبات مجامع عمومی شبکه می باشد.
🔸در ادامه جلسه رئیس هیات مدیره شبکه نسبت به انتخاب دو ناظر و یک منشی از میان حاضرین اقدام و با انتخاب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه آقای احمد قویدل و طیبه دهباشی زاده به عنوان ناظر و خانم اعظم سقطی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
🔸در بخش دوم جلسه زهرا صدراعظم نوری خزانه دار و عضو هیات مدیره شبکه با ارائه گزارشی از عملکرد مالی شبکه از ابتدا تا کنون و تخمین هزینه جاری شبکه پیشنهاد تعیین حق عضویت که در اساسنامه به عنوان یکی از وظایف شورای مرکزی است را مطرح نمود. با جمع بندی نظرات اعضاء شورای مرکزی در نهایت مبلغ ماهیانه ١ میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان به عنوان حق عضویت  (طی دو قسط در سال) مشخص و به تصویب هیات رئیسه و اعضاء شورای مرکزی رسید.
🔸در پایان جلسه مقرر شد هیات مدیره شبکه نسبت به تهیه و تنظیم آئین نامه داخلی شورا با همکاری اعضاء شواری مرکزی و افراد علاقمند برای جلسه آینده شورا اقدام نماید و کمیته ای به عنوان (جلب مشارکت) به منظور سیاستگذاری و تعیین راهکارهایی برای تأمین منابع مالی در شبکه با حضور (خانم زهرا افتخارزاده و آقایان احمد قویدل، رضا اندربای، مصطفی جانقلی و احمد هوشنگی) تشکیل شد.

اولین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه