دومین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

دومین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در تاریخ 1396/08/30رأس ساعت 9 صبح پیرو دعوتنامه کتبی و با حضور بیست و دو نفر عضو اصلی، یک نفر وکالت از عضو اصلی، چهار عضو علی البدل، مدیرعامل، بازرسان و نماینده حسابرسی  ( موسسه آبان حساب )  با ریاست رئیس هیأت مدیره برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد و صورتهای مالی شبکه توسط مدیرعامل شبکه و گزارش حسابرسی توسط نماینده حسابرسی و همچنین گزارش بازرسین قرائت و نسبت به تأئید صورتهای مالی شبکه منتهی به سال مالی 1396/06/31 رأی گیری و به اتفاق آراء به تصویب رسید . در ادامه نسبت به انتخابات بازرس اقدام و آقایان رضا درمان ( از جامعه فرهنگی یاوری) و پیمان مغازه ( موسسه رحمان) بعنوان بازرسین اصلی و آقای احمد هوشنگی ( حمایت از اقشار محروم – یاریگران ) بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه