برگزاری نشست تخصصی مطبوعاتی ترویج کارداوطلبانه شبکه ملی

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه به مناسبت روز جهانی کار داوطلبانه در روز 14 آذرماه 1397 اقدام به برگزاری نشستی با حضور سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی در این حوزه نموده است. در این نشست تخصصی و مطبوعاتی که در محل انجمن احیاء ارزشها برگزار شد پیرامون سه محور اصلی مفهوم و ضرورت، فرصت ها و محدودیت های کار داوطلبانه در جامعه گفتگو شد.
جلسه با صحبت های خانم دکتر فاطمه قاسم زاده رئیس هیأت مدیره “شبکه یاری کودکان کار و خیابان(یاریگران) و عضو شبکه” آغاز شد. وی در این باره اظهار داشت یکی از معضلات حوزه ترویج کار داوطلبانه نبود تعریفی جامع و مشخص در این حوزه است و با اشاره به تعاریف مختلف افزود:”کار داوطلبانه فعالیت انسان دوستانه ای است که با اراده، اختیار، به سود جامعه و در مسیر بهبود کیفیت زندگی مردم انجام می شود. هدف اصلی کار داوطلبانه کسب سود مالی نیست، هر چند ممکن است پاداشی برای داوطلب به همراه داشته باشد که ممکن است این پاداش مادی و معنوی باشد.” و از سوی دیگر کارداوطلبانه به توسعه سرمایه اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
در ادامه خانم فاطمه فرهنگ خواه موسس انجمن های احیاء ارزش ها و توانیاب و عضو شبکه به فرصت های کار داوطلبانه در جامعه پرداخت. ایشان به عناصر مهمی مانند تعلق اجتماعی، شناخت نیاز های اجتماعی و کسب هویت اجتماعی از طریق کار داوطلبانه اشاره کرد و افزود ارزش کار داوطلبانه هنوز در جامعه شناخته شده نیست و درک و بهره مندی از فرصت های کار داوطلبانه در این مسیر از اهمیت خاصی برخوردار است که باید به آن پرداخته شود. خانم زهرا رحیمی مدیر عامل” جمعیت دانشجویی امام علی(ع)” و عضو شبکه سخنران بعدی نشست به محدودیت های کار داوطلبانه اشاره و آن را به چهار دسته فردی، سازمانی، اجتماعی و سیاست گزاری تقسیم بندی نمود. ایشان در این زمینه کم رنگ شدن آرمان خواهی، ارجحیت علائق فردی به اجتماعی، ارزش گذاری های مادی، عدم شناخت کار داوطلبانه را از جمله مواردی دانست که در امر کار داوطلبانه چالش ایجاد    می کنند. از طرفی فضای ناامیدی و گسست اجتماعی نیز به این موضوع دامن می زند.
پاسخ به سوالات طرح شده از سوی شورای تخصصی ترویج کاردواطلبانه شبکه ملی بخش دیگری از  نشست بود که به آن پرداخته شد.
خانم آسیه علی نژاد دبیر شورا در پاسخ به سوال فرهنگ تشکل گرایی و کارداوطلبانه، این تفکر را عامل اصلی کمک به تقویت کارگروهی، انتقاد پذیری و درک منافع جمعی دانست.
آقای رضا درمان مدیر عامل” جامعه یاوری فرهنگی” و عضو شبکه در پاسخ به نقش شبکه در ترویج کار داوطلبانه، به رسمیت شناختن کار داوطلبانه”، “تولید ادبیات کار داوطلبانه”، ” ترویج فعالیت های کارداوطلبانه” و”ارزش گذاری آن در جامعه” و توجه به زیر ساخت های قانونی آن را از جمله وظائف و مسئولیتهای شبکه دانست که بخش قوانین و مقررات کارداوطلبانه از مباحثی است که می توان در شورای تخصصی که به همین منظور (قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد ) توسط شبکه ملی تشکیل شده به آن پرداخته شود.
نقش دولت ها و شورای شهر در ترویج کارداوطلبانه سوالی بود که آقای ناصر نوربخش مدیر عامل”بنیاد توسعه فرهنگی سپهر قائن” و عضو شبکه به آن پرداخت. ایشان بر ضرورت استفاده موثرتر سازمان های مردم نهاد از اسناد و قوانین دولتی تأکید و افزود تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی برای فعالیت سمن ها از سوی دولت حائز اهمیت بوده و باید به آن توجه خاصی داشت.
این نشست به صورت تعاملی بوده و در فواصل گفتگو حضارین نیز به انتقال تجربه و ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.