برگزاری هشتمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

هشتمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ واقع در اتاق بازرگانی صایع، معادن و کشاورزی ایران به میزبانی جامعه نیکوکاری ابرار با حضور ۲۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل برگزار شد.
(طبق ماده ۲۴ اساسنامه شبکه حداقل یک نوبت از جلسات شورای مرکزی را می بایست در آبان ماه هر سال جهت انجام وظائف قانونی مربوط به سال مالی شبکه برگزار نمود.)
در ابتدای جلسه مدیر عامل محترم شبکه گزارش عملکرد شبکه را از ابتدای سال مالی شبکه (شهریور ۹۶ تا مهر ماه ۹۷) قرائت و پس از آن به ترتیب بازرس و حسابرس قانونی شبکه گزارش خود را ارائه و در ادامه جلسه صورتهای مالی شبکه مورد بررسی و تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت. جلسه شورای مرکزی شبکه ملی
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین شبکه که یکی از مهم‌ترین دستورات جلسه این شورا بود با حضور ۱۶ متقاضی عضویت در  هیات مدیره و ۵ متقاضی بازرس برگزار گردید.
رای گیری راس ساعت ۱۱ صبح آغاز و در انتها با نتایج زیر به پایان رسید    جلسه شورای مرکزی شبکه ملی
۱- خانم رقیه دادخواه از موسسه خیریه بنیاد کودک
۲- آقای علی اصغر خامنوی از جامعه نیکوکاری ابرار      جلسه شورای مرکزی شبکه ملی
۳- آقای سید محمود آذین از موسسه خیریه فاطمه زهرا
۴- آقای سید اکبر کسا از موسسه خیریه امام علی شهر ری
۵- خانم لیلا ارشد از موسسه زنان سرزمین خورشید
۶- آقای رضا درمان از جامعه یاوری فرهنگی
۷- آقای پیمان مغازه از موسسه رحمان
به ترتیب اعضا اصلی هیات مدیره                             جلسه شورای مرکزی شبکه ملی
۱- خانم اکرم مصوری منش از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان
۲- آقای سید محمد صحفی از موسسه خیریه دارالاکرام
به ترتیب اعضا علی البدل
۱- خانم محبوبه خلوق از موسسه توان گستران برنا                          جلسه شورای مرکزی شبکه ملی
۲- آقای سهیل معینی از انجمن باور
۳- آقای احمد هوشنگی از انجمن حمایت از اقشار محروم یاریگران
به ترتیب اعضا اصلی و علی البدل بازرس شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه را به خود اختصاص دادند.
شایان ذکر است مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه نیز در ساعت ۱۴ همان روز واقع در همان محل برگزار و نتایج رای گیری خدمت اعضا حاضر اعلام و در ادامه گزارش عملکرد سالیانه شبکه، شورای مرکزی و هیات مدیره شبکه قرائت و مورد پرسش و پاسخ اعضا قرار گرفت.   جلسه شورای مرکزی شبکه ملی

جلسه شورای مرکزی شبکه ملی