برگزاری هفتمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

هفتمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه رأس ساعت ۱۶:۰۰ و پیرو دعوتنامه کتبی و با  ۲۱ عضو اصلی، ۴ نفر عضو علی البدل در دفتر بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان تشکیل شد. جلسه شورای

مطابق با دستور جلسه، در ابتدا مدیرعامل شبکه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته از جلسه قبلی شورا تا کنون را ارائه دادند و  از تلاشهای گروه حامیان که نسبت به تأمین بخشی از هزینه های جاری شبکه اقدام می نمایند  قدردانی بعمل آمد و پیشنهاد شد شبکه نسبت به توسعه کارگروه  به منظور اثر بخشی بیشتر در جامعه مدنی کشور، از میان موسسات عضو شبکه که توان مالی بیشتردارند جهت همیاری دعوت بعمل آورد و از طرفی برای دستیابی به منابع مالی پایدار با نهادها و سازمان های مرتبط که منابعی در این خصوص در اختیار دارند به منظور تعریف طرح ها و پروژه های مشترک وارد مذاکره شود. جلسه شورای
در ادامه اعضاء شورای مرکزی پیشنهاد نمودند، با توجه به اینکه شبکه محل تجمع سازمان های غیردولتی است و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و افزایش تحریم ها و کاهش حامیان مالی سازمان های غیردولتی، کمیته ای به همین منظور جهت بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی تشکیل و در این مسیر از شبکه های بین المللی، مشاوران اقتصادی و اجتماعی استفاده شود تا بتوان از این طریق اثرات تحریم و بازتاب آن را در اینگونه جوامع بیش از پیش روشن تر نمود. به همین منظور مقرر شد تا  در پایان ماه سپتامبر که مجمع عمومی سازمان ملل است بیانیه ای به همین منظور تدوین و با توجه به پتانسیل ها و ارتباطات موجود تلاش شود در این جلسه قرائت و یا ثبت گردد.
بحث و اظهار نظر پیرامون انتخابات هیات مدیره و بازرسان و همچنین مجمع سالیانه شبکه در قرار است در آبان ماه  امسال برگزار گردد، انجام پیگیری های لازم جهت به رسمیت شناختن شورای مرکزی در اداره کل ثبت شرکت ها و غیبت های موجه و غیر موجه اعضاء شورا از موضوعاتی بود که در انتهای جلسه به آن پرداخته شد.

هفتمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه