چهارمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری وخیریه

چهارمین و آخرین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه سال 1396 در تاریخ 1396/12/08 رأس ساعت 8:40 دقیقه صبح پیرو دعوتنامه کتبی و با نوزده  نفر عضو اصلی، 2  نفر عضو علی البدل و 2 نفر وکالت از عضو علی البدل آغاز گردید. در ادامه مدیرعامل شبکه به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در شش ماه اول سال مالی (1396/07/01 تا کنون ) پرداختند. اعضاء شورا مطابق دستور جلسه ضمن بررسی استراتژیهای مالی سال 97 شبکه نظرات و پیشنهادات خود را در این باره به هیات مدیره ارائه نمودند

جلسه شورای مرکزی شبکه ملی