حامیان شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

موسسات عضو شبکه که علاوه بر پرداخت حق عضویت سالانه، حمایت‌های مادی یا معنوی بیشتری از شبکه می‌کنند در شمار حامیان شبکه قرار می‌گیرند و شبکه را در مسیر تحقق اهداف خود یاریگری خواهند کرد.

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
موسسه ابتکار و توسعه نوید
موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب
مدرسه کودکان کار صبح رویش
موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران