مجمع عمومی سالیانه شبکه ملی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه روز چهارشنبه  29 آبان ماه1398 واقع در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور جمعی از سازمان‌های مردم نهاد عضو شبکه برگزار شد.

جلسه با ریاست آقای خامنوی رئیس هیات مدیره شبکه، آقایان قویدل از کانون هموفیلی ایران، روحی صفت از موسسه توانیاب ارزش‌ها به عنوان ناظر، و خانم صابر مدیرعامل شبکه ملی به عنوان منشی جلسه آغاز شد.

در ابتدای جلسه مدیرعامل شبکه به ارائه گزارش مختصری از فعالیت‌های انجام شده توسط شبکه در چارچوب استراتژیهای سال گذشته پرداخت. همگرائی و توان‌افزائی، توسعه نقش مشورتی شبکه و ارتباطات درون و برون سازمانی شبکه با نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته محور فعالیت‌های شبکه قرار گرفت.

در ادامه جلسه خانم عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور میهمان مجمع عمومی شبکه بود. ایجاد وحدت میان سازمان های مردم نهاد، آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع موجود در میان شبکه ها، تسهیل در امر ثبت و تمدید مجوزها، تسهیل گری از طریق تنظیم آئین نامه ها، ارتباط بیشتر میان شبکه های موجود با یکدیگر و وزارت کشور، تعریف و عملیاتی نمودن پروژه های مشترک با وزارت کشور و همچنین انتظار شبکه ها به تغییر رویکرد وزارت کشور به امور اجتماعی از جمله محورهای گفتگو اعضاء با ایشان بود.

استماع گزارش هیات مدیره، شورای مرکزی و بازرسین شبکه، تصویب صورتهای مالی و انتخاب بازرسین شبکه از جمله اقداماتی بود که در روز مجمع انجام و به ترتیب آراء آقای سهیل معینی (انجمن افق باور)، احمد هوشنگی(انجمن بیماران خاص) و خانم طیبه دهباشی (انجمن احباء) به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند.