«مرامنامه شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه»

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، در راستای تحقق ماموریت، خود را به رعایت ارزش‌های زیر پایبند می‌داند و از اعضای خود نیز انتظار دارد با رعایت آن، در راستای رشد و توسعه پایداری شبکه عمل کنند.

اولویت منافع ملی، عمل در چارجوب قانون، و عدم تبعیض اعم از قومی، جغرافیایی، دینی و زبانی…

در کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که ازسوی شبکه و با تایید شبکه انجام می‌گیرند، رعایت منافع ملی تقدم دارد و شبکه خود را متعهد به رعایت حفظ منافع ملی کشور و رعایت قوانین موضوعه کشور در هر حالتی می‌داند. در این راستا بین مناطق جغرافیایی، قومیت‌ها، زبانها و ادیان مختلف پذیرفته شده در قانون اساسی کشور تبعیضی قائل نیست.

اصل بیطرفی و عدم جانبداری

شبکه تنوع و تعدد اعضای خود را ارج می‌نهد و دراین راستا خود را موظف می‌داند که با رعایت شرط برابری و عدالت، از هیچ عضو و یا موضوع کاری خاص جانبداری ننماید.

استقلال شبکه از دولت و نهادهای شبه دولتی

شبکه نهادی غیر سیاسی است، و تمامی اعضا به این موضوع وقوف داشته و احترام می‌گذارند. همچنین شبکه به عنوان نهادی مردم نهاد، خود را از دولت و نهادهای دیگر مستقل می‌داند، در عین اینکه به تعامل و همکاری سازنده با آنها اعتقاد دارد.

ساختار دموکراتیک تصمیم گیری و تساوی اعضا

ساختار انجام کار و تصمیم گیری در شبکه، دموکراتیک و بر مبنای نظرات اکثریت اعضا است و شبکه خود را متعهد می‌داند که در همه حال، به رای اکثریت احترام گذاشته و در جهت خواست اکثر اعضا حرکت نماید. در عین حال هیچ یک از اعضای شبکه حق اظهار نظر به جای شبکه را نداشته و نقطه نظرات شبکه از طریق مجاری رسمی آن اعلام می‌کند.

ارزش گذاری به علم و تجربه و استفاده از روش‌های علمی

شبکه برای انجام ماموریت خود مقید به استفاده از روش‌های علمی و تجارب ارزشمند اعضا و سایر سازمان‌های خیریه و مردم نهاد است.

اعتماد سازی، اعتماد متقابل

شبکه رمز موفقیت خود را ایجاد اعتماد متقابل بین اعضا و اعتماد سازی در بین سایر سازمان‌ها و جامعه می‌داند.

احترام به استقلال اعضا

شبکه حق دخالت در تصمیم گیری‌ها و نحوه عملکرد سازمان‌های عضو را ندارد و در تمام فعالیت‌های خود، استقلال اعضا را مطابق اساسنامه آنها به رسمیت می‌شناسد و داشته‌ها، دست آوردها و افتخارات اعضاء را محترم می‌دارد.

عدم رقابت با اعضا

شبکه نهادی غیر تجاری و غیر انتفاعی است و لذا از کارهای تجاری پرهیز دارد و کلیه منافع مکتسبه ملموس و یا ناملموس حاصل از عملکرد شبکه متعلق به نهاد شبکه خواهد بود. علاوه بر این، شبکه به عنوان نهادی متشکل از اعضای مختلف، قصد رقابت با اعضا را ندارد و مطابق اساسنامه، فعالیتهایی مستقل برای تسهیل و ارتقای اثربخشی فعالیتهای اعضا را در دستور کار خود دارد.

امانتداری

شبکه خود را متعهد به امانتداری در حفظ اطلاعاتی می‌داند که به هر نحو در اختیارش قرار داده می‌شود و با حفظ محرمانگی داده ها و احترام به اعتماد اعضای مرتبط با این داده ها، تنها با اجازه صاحب داده‌ها، آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار خواهد داد.

شفافیت و پاسخگویی

عملکرد و تصمیم گیری‌های شبکه برای کلیه اعضای آن شفاف بوده و شبکه خود را ملزم به ارائه کامل و بی تبعیض اطلاعات و پاسخگویی به اعضا می‌داند.

شفاف‌سازی و تمرکز بر داده‌ها و حقایق و آشکارسازی آنها

شبکه برای اتخاذ تصمیمات و جهت‌گیری‌های خود در امور اجرایی، بر داده‌ها و حقایق متمرکز است و برای کشف و ایجاد اطلاعات معتبر و انتشار آنها در فضای تصمیم سازی تلاش می‌کند.

رشد و توسعه و شکوفایی اعضا

شبکه، بستر سازی برای رشد و توسعه و شکوفایی اعضا جهت اثربخشی بیشتر فعالیت‌های سمن ها را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند.

محل انتفاع همگانی و تعامل سازنده

شبکه، محملی برای ایجاد تعاملات سازنده بین اعضا به صورت برد برد است.

نگاه بلند مدت و ریشه‌ای به مسائل اجتماعی

شبکه اعتقاد دارد که نگاه ریشه ای و رویکرد بلند مدت برای حل مسائل اجتماعی اثربخشی بیشتری دارد از این رو حداکثر تلاش خود را برای ترویج این رویکرد در جامعه کاری خود به کار می‌بندد.

هویت اجتماعی، ارزش افزوده اجتماعی و ارتباط همدلانه

شبکه اعتقاد دارد که با همدلی و تلاش دلسوزانه تک تک اعضا قادر است که برای سازمان‌های خیریه و مردم نهاد، هویت اجتماعی ایجاد نماید که در نتیجه تک تک اعضا قادر به تولید حداکثر ارزش افزوده اجتماعی باشند.

فرهنگ تشکل‌گرایی و نگاه جمع گرایی

شبکه اعتقاد دارد که کار جمعی و تشکلی مزایای غیر قابل انکاری برای بهبود معضلات اجتماعی دارد لذا به فرهنگ تشکل‌گرایی و جمع گرایی معتقد است.

تشویق به فعالیت، ایفای نقش، دوری از انفعال

شبکه برای اثربخش بودن نیازمند نیرو و تفکر تک تک اعضای خود است. از این رو اعضای خود را به ایفای نقش موثر، سازنده و مسئولانه و دوری از انفعال در فضای اجتماعی کشور تشویق می‌کند.