مطالبه‌گری موثر در راستای تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد

علی‌رضا آتشک مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در بخشی از ارائه خود در «رویداد ملی مشارکت و حضور» به لزوم تعامل و تجمیع موسسات نیکوکاری در بستری واحد، جهت افزایش قدرت مطالبه‌گری این موسسات اشاره کرد.
وی در ادامه گفت: از بین ۱۱ هزار خیریه (و سازمان‌ مردم‌نهاد) فقط ۲۰۰ موسسه عضو شبکه ملی هستند و آنقدر اختلاف وجود دارد که نمی‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.
وی افزود: اگر مانند یک صنف باهم باشیم می‌توانیم برای جامعه مدنی که خیلی مهم است مطالبه‌گری داشته باشیم.

 

مطالبه‌گری موثر در راستای تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد