گزارش «نخستین همایش نکوداشت موسسات نیکوکاری و خیریه» از نگاه برنامه دوربین سلامت