دوره مدیریت سازمان های مردم نهاد (حضوری و آنلاین)

خلاصه توضیحات در همه جوامع، جامعه مدنی به عنوان پل بین حاکمیت و ملت، نقش مهمی در تحقق توسعه اجتماعی ایفا می‌کند. سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه مدنی نیز مسئولیتی جدی در بهبود اجتماعی بر عهده دارند اما این مسئولیت با چالش‌های بی‌شماری روبرو است که مانع ایفای موثر نقش آن‌ها می‌گردد. […]