نکته 1 : برای ایجاد اثربخشی بیشتر در تیم همکاران‌تان، ارتباطات اجتماعی آنها را توسعه دهید.

اولین نکته مدیریتی ( ارتباطات اجتماعی )

همیشه مدیران موسسات به دنبال یافتن راهی برای ارتقاء عملکرد کار تیمی در پرسنل خود هستند. یکی از نکات کلیدی که معمولاً به آن کمتر توجه می‌شود، تقویت ارتباطات اجتماعی در بین پرسنل است. تحقیقات نشان می‌دهد روشن کردن کلید ارتباطات اجتماعی در بین اعضاء تیم باعث افزایش عملکرد تیم خواهد بود. در این رابطه […]