حمایت‌های موجود از کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط شیوع کرونا در سایر کشورها

کسب و کارهای کوچک

گزارش: حمایت‌های موجود از کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط شیوع کوئید-19 در سایر کشورها. تهیه شده در بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان. برای همراهی با شبکه کمک (کارگروه مهار کرونا) و شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه