پایبندی به مسئولیت اجتماعی؛ از مهمترین اهداف شرکت ها

پایبندی به مسئولیت اجتماعی؛ از مهمترین اهداف شرکت ها

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه گفت: امروزه پایبندی به مسئولیت اجتماعی از مهمترین اهداف شرکت ها می باشد. آیا وظیفه یک شرکت تنها افزایش سود سهامدار است؟ به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، رضا درمان – کارشناس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در کارگاه آموزشی که با […]