سفید پوستان چگونه صنعت موسسات غیرانتفاعی آمریکا را به تصرف خود درآورند؟

سفید پوستان چگونه صنعت موسسات غیرانتفاعی آمریکا را به تصرف خود درآورند؟

چرا 80 درصد موسسات غیرانتفاعی آمریکا توسط سفیدپوستان مدیریت می‌شوند؟ مدیران سفیدپوست درباره تنوع نژادی، وحدت و کثرت صحبت می‌کنند و درباره آن شعارهای زیبا در میان اهداف و ماموریت‌هایشان می‌نویسند. یا حتی حضور کارمندانشان را که از اقلیت‌ها هستند طوری پررنگ می‌کنند انگار ستاره‌های راک را استخدام کرده‌اند. ترجمه‌ای از مقاله تومکین ارائه می‌شود که به خوبی نشان داده سفید پوستان چگونه صنعت موسسات غیرانتفاعی در آمریکا را به تصرف خود درآورند.