با حضور معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی؛ پیشنهادها و چالش‌های تشکل‌های غیردولتی با رویکرد فقرزدایی

نشست بررسی پیشنهادها، راهکارها، و چالش‌های تشکل‌های غیردولتی با رویکرد فقرزدایی با وزارت کار روز 28ام مهرماه با حضور معاون وزیر، رئیس سازمان بهزیستی، و نمایندگان موسسات عضو شبکه در سالن کنفرانس کانون اسلامی انصار برگزار شد.